Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v rozsahu ustanovenom zákonom  NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Tento zákon ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

Všeobecné  informácie

Rady pre občanov – príručka pre obyvateľstvo   (.doc, 51 KB)
vybrané základné pojmy z oblasti civilnej ochrany,varovné signály,čo urobiť keď zaznie siréna – (mimo doby pravidelného preskúšania), zásady prvej pomoci, zaobstaranie vlastných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest
Integrovaný záchranný systému   (.doc, 70 KB)
integrovanom záchrannom systém – tiesňová linka 112
Evakuácia   (.doc, 40 KB)
evakuácia obyvateľstva
Ukrytie   (.doc, 67 KB) zariadenia civilnej ochrany, zabezpečovanie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

Informácie  týkajúce  sa  obce

Základné informácie pre obyvateľov obce Zemianske Sady   (.doc, 32 KB)
ohrozenie územia obce, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, ukrytie obyvateľstva, evakuácia, zabezpečenie materiálom civilnej ochrany